top of page

Giấy tờ đăng ký bệnh nhân mới

Vui lòng điền vào biểu mẫu sau để giúp chúng tôi hiểu tình trạng thể chất của bạn.

Phần thông tin cá nhân

Phần lịch sử mắt

Chọn bất kỳ điều kiện hiện tại nào bạn có

Mục lịch sử đeo kính hoặc danh bạ

Phần lịch sử y tế

Chọn bất kỳ điều kiện hiện tại bạn bị

Phần bảo hiểm chính

Phần bảo hiểm phụ

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page